Metoder

Mine metoder og tilgange

For mig er det vigtigste i valg af metoder, at disse er tilpasset den person der skal bruge dem. Dernæst vil jeg altid vælge metoder som helt grundlæggende arbejder med og ikke i mod autismen eller det at have ADHD.
Min erfaring har vist mig, at det kan blive for overvældende at præsentere den ene metode efter den anden. Derfor vil metoder og strategier bliver valgt ud fra følgende:

 • Hvad skal metoden eller strategien kompensere for?
 • Personens indefra perspektiv – hvordan beskrives behovet for støtten?
 • Hvordan kan der arbejdes med det visuelle, så dette bliver en hjælp og ikke en stressfaktor?
 • Vil det være en støtte at snakke rutiner og implementeringen af disse?
 • Fokus på hvordan teori /metoden bliver omsat til praksis
 • Fokus på om personen har folk omkring sig der kan støtte implementeringsfasen
 • Evaluering af metoderne / strategierne. Vi kan sammen opstille kriterierne for succes. Hvad er målet, hvordan kan vi se det og hvornår skal vi evaluere?

Eksempler på metoder og strategier

Overbliksvanskeligheder:

 • Det vil være relevant at snakke om brugen af en kalender. I denne snak er det vigtigt at støtte personen i at få indblik i sit behov for overblik i hverdagen. Der vil være forskellige behov alt efter hvor mange kontekster personen færdes i. Der findes mange forskellige former for kalendersystemer, og det bliver min opgave at præsentere dem jeg fagligt vurdere vil være relevante. Sammen finder vi så ud hvilken eller hvilke, der skal afprøves og sammen udpeger vi evalueringskriterierne
 • Visualisering er også en metode jeg vil præsentere, igen kan det være meget forskelligt, hvordan layoutet kan se ud. Visualisering kan være billeder, men det kan jo også være tekst. Vi skal sammen finde frem til det rigtige, men det vil være min opgave at præsentere forskellige muligheder.
 • Guides og instruktioner, kan være en rigtige gode strategier. Igen kan layoutet været helt individuelt, men ofte vil jeg inspirere til at få implementeret HV-guiden.

Kognitive udfordringer

Det at have autisme eller ADHD, betyder at der er forskellige former for kognitive udfordringer. Derfor kan en metode være at lave analyser på hvordan den kognitive stil er hos den enkelte. Personen kan være ængstelig, fyldt med gå på mod eller have svært ved at se muligheder. Det vil blive min opgave sammen med personen at finde frem til hvad der kendetegner personen – med denne analyse, vil jeg kunne gå i min “værktøjskasse” og være inspirator i forhold til at præsentere metoder og strategier.

Jeg er meget optaget af tilgangen i LA 2, fordi den hjælper mig som fagperson i at fastholde hos mod personens indefra perspektiv. Min erfaring er at når jeg får spurgt på den rigtige måde, kan personen og jeg i fællesskab finde frem til brugbare strategier. Jeg er meget bevist om at det min opgave at styre processen og og være den der holder fast og støtter med implementeringen.

LA2

Jeg er uddannet i LA2 – dette vil du mærke i min tilgang og forståelse at socialeudfordringer.
Jeg vil altid bestræbe mig på at arbejde ud fra en forståelse af personens indefra perspektiv. Dette med den forståelse, at det er personen der er ekspert på sig selv.
Jeg har naturlig min faglighed som jeg bringer på banen i min rådgivning og det er min opgave at samkøre de to perspektiver.
Med den tilgang bliver tydeligere hvad der skal gøres mere eller mindre af i en indsats. Ligesom det bliver tydeligere hvad der er hjælpsomt for personen.

Med LA2 er der mulighed for at arbejde en systematik, som tager afsæt i følgende tre planer:

 • Trivselsplan – som man både lave med indefra og udefra perspektiver
 • Tryghedsplan – som er målrettet håndteringen af udadreagerende adfærd – igen laves den med både indefra og udefra perspektiv
 • Læringsplaner – anvendes når vi har fokus på elementer som personen vil have gavn af læring i.

Tilgangen LA2 anvendes både i min rådgivning, og når jeg laver forløb med fagpersoner som vil implementere LA2 på deres Bosted, værksted eller lign.

Hvordan kan et godt forældresamarbejde etableres?

I dette tema målrettes fokus mod det samarbejde, I har med forældrene eller pårørende. Det er vigtig at forældrene/de pårørende oplever gennemsigtighed og at de er velkomne, i de organisationer deres børn eller nære familiemedlemmer er tilknyttet.

I kan opleve forældre og pårørende er samarbejdsvillige og positive overfor jeres indsats – Andre gange møder I en mere kritisk tilgang. Det er vigtig, at vi som fagpersoner kan håndtere begge situationer. Fagpersoner skal endvidere målrette deres forældre / pårørende samarbejde alt efter om det er børn og unge, eller voksne med udviklingsforstyrrelser, der samarbejdes med.

Når organisationer ønsker dette tema, vil det ofte være foranlediget af konkrete problemstillinger, hvis det er det – bliver de problemstillinger afsættet for temadagen.

Der indledes med at synliggøre de betingelser forældre /pårørende samarbejdet skal fungere under. Derfor er det vigtig at fremhæve centrale kontekstuelle kerneområder, med det formål at koble dem med den tænkning, der er i medarbejdergruppen omkring forældre/pårørende samarbejdet.

Et begreb som forventningsafklaring vil blive analyseret, med det formål at perspektivere det i forhold til den konkrete organisation.

Forskellige metoder og tilgange til forældre / pårørende samarbejdet vil blive præsenteret, samtidig med det kobles på eksempler fra praksis.

Dagen vil ofte blive tilrettelagt, så organisationen arbejder med konkrete elementer, som efterfølgende kan implementeres i organisationen.

Dannelse af pårørendegruppe på botilbudene

Pårørende vil ofte være vigtig samarbejdspartnere, for jer der arbejder med personer med udviklingsforstyrrelser. De bedste samarbejdsbetingelser opstår, hvis I som organisation har gjort jer overvejelser over hvordan I kan inddrage jeres pårørende.

På denne dag gives eksempler på hvordan samarbejdet med pårørendegrupper kan etableres, herunder hvordan de pårørende kan støtte jer i jeres arbejde – følgende vil blive perspektiveret;

Hvorfor pårørende gruppe?

 • Eksempler på hvordan det kan organiseres
 • Emner der kan være relevante for de pårørende
 • Inspiration til hvordan de pårørende kan bruges

Dagen tilrettelægges i et mix af oplæg og gruppearbejde, hvor I som organisation guides i tilrettelæggelsen af jeres pårørendegruppe. I kommer altså fra dagen, med et produkt som kan støtte jer i at implementere en pårørendegruppe i jeres organisation.

For pårørende

Rådgivning til pårørende – til en person med ASF eller ADHD

Som pårørende (forældre, partner, søskende, familie)til et familiemedlem med en diagnose, opstår der ofte mange spørgsmål eller situationer, som kan være svære at håndtere.

Rådgivningen kan tage afsæt i præcist det du har brug for eksempelvis:

 • Udfordringer i samarbejdet med de offentlige instanser
 • Udfordringer i samarbejdet med din barns skole eller botilbud
 • Udfordringer fordi du oplever ikke at forstå dit barn og dennes handlinger og reaktioner
 • Udfordringer fordi omgivelserne ikke forstår jer og jeres barn
 • Udfordringerne du møder ved at have en bror eller søster du har svært ved at forstå

Rådgivningen tilrettelægges så de udfordringer du/I beskriver, vil blive drøftet i forhold at forstå autismen eller det at have ADHD.

Rådgivningen vil være handlingsrettet og ressourcefokuseret Det betyder at jeg vil præsentere forskellige muligheder, hvis formål er at forbedre forståelsen for de særlige livsbetingelser der kendetegner jeres hverdag.

Pris for rådgivning er 1.200 kr. i timen

Skal rådgivningen foregå hos dig/jer skal kørselsudgifterne dækkes; kørte km á 3,67 kr. og køretidsbetaling 800 kr. pr time.